obrazek 2

Firma ALMAX wykonuje prace z zakresu oznakowania poziomego i pionowego. Obszar naszych dzia?a? to: drogi, ulice, parkingi, hale oraz magazyny i gara?e.

Odbiorcami naszych us?ug s? urz?dy miast i gmin, zarz?dcy dróg i nieruchomo?ci oraz firmy zajmuj?ce si? budowami i remontami dróg i ulic.

Bazuj?c na posiadanym sprz?cie oraz na do?wiadczeniu kadry, realizujemy zlecenia zwi?zane z wdra?aniem nowych organizacji ruchu zgodnie z za?o?eniami projektowymi oraz wykonujemy odtwarzanie i konserwacj? oznakowania istniej?cego.

Atutami naszej firmy s?:

- szybka i sprawna realizacja robót,

- terminowo??,

- do?wiadczenie,

- konkurencyjne ceny,

- wysoka jako?? ?wiadczonych us?ug,

- dostosowanie si? do potrzeb klienta.

ZAPRASZAMY DO WSPÓ?PRACY